Producenci
Polityka prywatności

 ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.vitaia.pl  („Sklep internetowy”) prowadzony przez VITAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
pod adresem: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902229, NIP: 6751751862, REGON: 389005250 , kapitał zakładowy: 10.000,00 zł,
(„Administrator danych” lub „Vitaia”).


2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osófizycznych związku przetwarzaniem danych osobowych sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy dnia 10 maja 2018 roku ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).


3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."


4. Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze Sklepu internetowego Koordynatorowi – Shoper S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków,, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).

 
5. Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w Sklepie internetowym:
⦁ imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze Sklepu internetowego,
⦁ adres zamieszkania lub siedziby,
⦁ adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
⦁ adres poczty elektronicznej,
⦁ numer telefonu kontaktowego,
⦁ numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
⦁ numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.


6. Dane osobowe osoby korzystającej ze Sklepu internetowego będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny Sklepu internetowego, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, przechowywania danych w bazie danych klientów Sklepu internetowego, prowadzonej przez Vitaię, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w Sklepie internetowym oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze Sklepu internetowego informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera Vitai, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyrazi na to zgodę.

 
7. Vitaia nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego z zastrzeżeniem zdania następnego. Vitaia zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze Sklepu internetowego organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


8. Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i jego zrealizowania przez Vitaię.


9. Osobom korzystającym ze Sklepu internetowego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym założonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w Sklepie internetowym poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@vitaia.pl


10. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


11. Vitaia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Polityki Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Vitaia będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium