Producenci
Regulamin zakupów w sklepie internetowym vitaia.pl


Regulamin zakupów w sklepie internetowym vitaia.pl
 1. Informacje o sklepie
1.1.       Sklep internetowy, działający pod adresem: www.vitaia.pl prowadzony przez VITAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
pod adresem: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902229, NIP: 6751751862, REGON: 389005250 , kapitał zakładowy: 10.000,00 zł,
1.2.       Vitaia w ramach Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Polski. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
1.3.       Zasady sprzedaży w Sklepie internetowym określa Regulamin.
1.4.       Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
1.5.       Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostępu do Internetu, przeglądarki stron internetowych oraz poczty elektronicznej.
1.6.       Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na złożenie propozycji zawarcia umowy i zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, to jest formularza zamówienia zawartego na stronie internetowej oraz poczty elektronicznej oraz przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej www.vitaia.pl
1.7.       Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert nabycia towarów przez Klientów.
2. Definicje
Następujące terminy używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
Sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem: www.vitaia.pl prowadzony przez Vitaia Sp. z o.o.;
Vitaia - Vitaia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
Regulamim – regulamin Sklepu internetowego, znajdujący się pod adresem: www.vitaia.pl/pl/i/Regulamin-zakupow-w-sklepie-internetowym-vitaia.pl/13
Klient – każdy podmiot, składający zamówienie w Sklepie internetowym;
Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu Towarów w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową,
Konsument – Klient, niedokonujący zakupu Towarów w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient instytucjonalny – Klient posiadający zezwolenie na zakup Towarów, którymi obrót zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa takiego zezwolenia wymaga;   
Towary lub Towar – produkty prezentowane przez Sklep internetowy na jego stronie internetowej i sprzedawane przez Vitaię;
Strony lub Strona – Klient oraz Vitaia.
3. Tryb sprzedaży - zamówienia
3.1.       Vitaia w ramach Sklepu internetowego oferuje następujące Towary:
a) dostępne dla każdego, przy czym wyróżnia się następujące kategorie Towarów w zależności od ich dostępności:
       - dostępne od ręki, znajdujące się w magazynie Sklepu internetowego,
       - dostępne w terminie określonym przy opisie Towaru,
- dostępne na zamówienie, dokładny termin realizacji zamówienia zostanie określony w potwierdzeniu  przyjęcia zamówienia przez Vitaię. W przypadku, gdy Klientowi nie odpowiada proponowany przez Vitaię termin realizacji zamówienia, Klient może anulować zamówienie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o proponowanym terminie realizacji zamówienia;
b) dostępne tylko dla Klientów instytucjonalnych:
3.2.       Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez formularz zamówienia, zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienie w Sklepie internetowym stanowi ofertę zakupu zamówionego Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
3.3.       Przy dokonywaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. Podanie prawidłowych danych przez Klienta jest warunkiem realizacji zamówienia.
3.4.       Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez Vitaię poprzez komunikat elektroniczny wysłany na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Od momentu otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient związany jest złożonym zamówieniem i nie może go zmienić, chyba że za zgodą Vitai.
3.5.       Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez Vitaię, Vitaia odrębną wiadomością, wysłaną pod wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta, potwierdzi przyjęcie zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
3.6.       W uzasadnionych przypadkach Vitaia może odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku braku możliwości dostawy Towaru na warunkach podanych na stronie Sklepu internetowego lub w przypadku ograniczeń sprzedaży przeciętnym użytkownikom nieprowadzącym działalności gospodarczej, wskazanego w ust. 3.8. poniżej przez Klienta, będącego Konsumentem.    
3.7.       Treść złożonego przez Klienta zamówienia jest utrwalona oraz zabezpieczona przez Vitaię w komputerowej bazie danych Sklepu internetowego i zostanie udostępniona Klientowi na każde jego żądanie. Klienci zarejestrowani i posiadający konto w komputerowej bazie danych Sklepu internetowego mają dostęp do treści złożonego zamówienia po zalogowaniu się w systemie.

3.8.       Dla substancji, które znajdują się w wykazach objętych ograniczeniami sprzedaży, min. zakazom sprzedaży przeciętnym użytkownikom (konsumentom), tj. prekursory narkotyków kat. 2A, prekursory materiałów wybuchowych, i inne, jeżeli się takie pojawią, nie mam możliwości zrealizowania zamówienia złożonego przez przeciętnego użytkownika (konsumenta).
4. Ceny
4.1.       Cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla Klienta oraz Vitai.  Gdyby realizacja zamówienia nie była jednakże możliwa za cenę wskazaną na stronie Sklepu internetowego w dniu złożenia zamówienia, Vitaia może odmówić przyjęcia zamówienia zgodnie z ust. 3.6. powyżej lub zaproponować realizację zamówienia za inną cenę.
4.2.       Cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego nie zawiera kosztów dostarczenia zamówionego Towaru Klientowi.
4.3.       Na stronie internetowej Sklepu internetowego w odniesieniu do każdego Towaru podawana jest cena brutto (zawierająca VAT).
5. Zapłata ceny za Towary
5.1.       W Sklepie internetowym Klient może dokonać zapłaty ceny w następujący sposób:
a)       przelew na rachunek bankowy Sklepu internetowego, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia – w przypadku wybrania tej opcji, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży oraz uznaniu rachunku bankowego Vitai kwotą ceny za zamówione Towary. Brak wpłaty w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje automatyczną anulacją zamówienia;
b)      płatność gotówką w kasie Sklepu internetowego – tylko przy odbiorze osobistym po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i czasu odbioru, gdzie Klient może dokonać zapłaty przy dokonywaniu odbioru zamówionego Towaru. W przypadku wybrania tej opcji, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży;

5.2.       Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania kwotą ceny za zamówione Towary rachunku bankowego Vitai, wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
5.3.       Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty ceny zgodnie z wymogami określonymi w ust. 5.1. powyżej przy składaniu zamówienia. Późniejsza zmiana sposobu płatności wymaga zgody Vitai.
5.4.       Na żądanie Klienta, będącego Konsumentem Vitaia wystawi i doręczy Klientowi fakturę.
6. Wydanie i odebranie Towarów; transport
6.1.       Klient może wybrać przy składaniu zamówienia jeden z następujących sposobów odbioru i transportu zamówionego Towaru:
a)       odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i czasu odbioru,
b)      transport Towaru do miejsca dostawy, wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia przez współpracującego z Vitaią kuriera.
6.2.       W przypadku odbioru osobistego zgodnie z ust. 6.1. lit. a), wydanie Towaru nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i czasu odbioru. Przy odbiorze Towaru Klient dokona zapłaty ceny za zamówione Towary o ile nie dokonał wcześniej zapłaty podczas zakupu w sklepie internetowym www.vitaia.pl
6.3.       W przypadku transportu Towaru do miejsca dostawy, wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzi na Klienta z momentem wydania zamówionego Towaru kurierowi.
6.4.       Koszt transportu Towaru do miejsca dostawy, wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia przesyłki, w całości ponosi Klient. Koszty transportu Towaru będą kalkulowane zgodnie z Cennikiem kosztów transportu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego: vitaia.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4
Koszty transportu Towaru są uzależnione od wagi przesyłki oraz wybranej opcji transportu.
6.5.       O możliwości odbioru osobistego Towaru z magazynu Sklepu internetowego oraz wysyłce przesyłki z Towarem, Klient zostanie poinformowany przez Vitaię za pomocą komunikatu wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
6.6.       W przypadku wybranych Towarów, Vitaia zastrzega sobie możliwość wyłączenia określonych sposobów odbioru lub transportu.
6.7.       Klient ma obowiązek dokonania oględzin stanu zamówionego Towaru oraz oceny jego zgodności ze złożonym zamówieniem przy jego odbiorze. W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera lub upoważnionego przedstawiciela Vitai, w przypadku odbioru osobistego, sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia.
6.8.       Dostawy realizowane są wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 
7. Terminy realizacji zamówienia
7.1.      W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Wybranie opcji zapłaty przy odbiorze osobistym oznacza, że realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży

7.2        Podane przy opisie Towaru terminy realizacji zamówienia mają charakter orientacyjny. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Vitaię.
7.3.       W razie niemożności dotrzymania terminu realizacji zamówienia wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Vitaia niezwłocznie, przed upływem terminu realizacji zamówienia, przy czym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, poinformuje o tym Klienta i wskaże nowy, proponowany termin realizacji zamówienia lub inne warunki realizacji zamówienia, w szczególności spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu. W przypadku, gdy Klientowi nie odpowiada proponowany przez Vitaię termin lub warunki realizacji zamówienia, Klient może anulować zamówienia. W razie dokonania przedpłaty, Vitaia niezwłocznie zwróci otrzymaną od Klienta kwotę na rachunek bankowy Klienta.  
7.4.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do nieprzyjęcia świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 7.2. powyżej i odstąpienia od umowy sprzedaży w tym zakresie w terminie 10 dni od dnia wydania Klientowi Towaru, za zwrotem Towaru na koszt Vitai. Do uprawnienia do odstąpienia stosuje się ust. 8.1.oraz ust. 8.3.-8.5.
8. Odstąpienie od umowy
8.1.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyn, za zwrotem zamówionego Towaru, składając oświadczenie na piśmie (wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w zakładce: https://vitaia.pl/pl_PL/i/Wzor-odstapienia-od-umowy/15?preview=true
w terminie 14 dni od dnia wydania Klientowi zamówionych Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8.2.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
a)       dotyczących zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta, będącego Konsumentem ich oryginalnego opakowania,
b)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c)       świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta, będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 
8.3.       W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego Konsumentem, umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.  Zwracany Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w stanie niezmienionym (w takim stanie, w jakim został on wydany Klientowi), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Vitaia poświadczy na piśmie Klientowi, będącemu Konsumentem, zwrot Towaru.
8.4.       Zwroty towaru w innych przypadkach niż określone w ust. 1 nie będą przyjmowane z zastrzeżeniem ust. 7.3. powyżej.
8.5.       W przypadku odstąpienia przez Klienta, będącego Konsumentem od umowy na zasadach określonych w ust. 1, Vitaia wystawi fakturę korygującą i dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta, będącego Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sklep nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem odsyłanych za pobraniem.
9. Reklamacje i gwarancja
9.1.       Jeżeli Klient stwierdzi wady fizyczne Towaru lub niezgodność Towaru z umową, może on:
a)       skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta, dystrybutora lub importera towaru), jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja,
b)      złożyć w Sklepie internetowym reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. Zm.), jeżeli jest Konsumentem,
c)       złożyć w Sklepie internetowym reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli jest Przedsiębiorcą, na zasadach określonych w ust. 9.5. poniżej.
9.2.       Warunki korzystania z świadczeń gwarancyjnych, okres gwarancji, a także przysługujące z tytułu udzielonej gwarancji Klientowi uprawnienia określa karta gwarancyjna, wydana przez gwaranta.
9.3.       Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie i przesłana na adres: VITAIA Sp. z o.o., al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków lub mailem na adres: kontakt@vitaia.pl. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać reklamowany Towar, opisać wadę fizyczną lub na czym polega niezgodność Towaru z umową, wskazać okoliczności uzasadniające dochowanie terminu na zgłoszenie reklamacji. Do reklamacji Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej wpłynięcia. 
9.4.       Z tytułu niezgodności Towaru klient będący Konsumentem zgodnie z ust. 9.1.lit. b:
a)       może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta, będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
b)      jeżeli naprawa lub wymiana na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów zgodnie z powyższym, albo jeżeli Vitaia nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta, będącego Konsumentem na znaczne niedogodności, Klient, będący Konsumentem ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; Klient, będący Konsumentem od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy uwzględnianiu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru lub cel jego nabycia;
c)       Vitaia odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi, będącemu Konsumentem. Klient, będący Konsumentem traci jednakże uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Vitai; do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
9.5.       Czas obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata od momentu wydania towaru.
Z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru Klient, będący Przedsiębiorcą zgodnie z ust. 9.1. lit. c:
a)       może się domagać wyłącznie obniżenia ceny lub wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, jeżeli sprzedany Towar okaże się wadliwy. Jeżeli wymiana wadliwego Towaru okaże się niemożliwa w terminie pozwalającym Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą wywiązać się z podjętych zobowiązań, Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym wadliwego Towaru i zwrotu wadliwego Towaru;
b)      traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towarów przy odbiorze i nie zawiadomi Vitai o ewentualnie stwierdzonej wadzie (reklamacja) w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania zamówionych Towarów, a w przypadku wady ukrytej - w ciągu 14 dni od chwili jej wykrycia, nie później jednakże, aniżeli w terminie 30 dni od daty wydania wadliwych Towarów. Klient, będący Przedsiębiorcą traci także uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku niedopełnienia przez niego wymogów, określonych w ust. 9.3. powyżej.    
c)       zwrot Towarów wadliwych w celu ich wymiany na wolne od wad w przypadku uwzględnienia reklamacji następuje w terminie 7 dni od upływu terminów określonych w lit. b i na warunkach uzgadnianych każdorazowo z Vitaią. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszt transportu zwróconych wadliwych Towarów oraz dostarczenia Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą Towaru wolnego od wad ponosi Vitaia, natomiast w przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna, koszt transportu reklamowanych Towarów do Vitai, a następnie z powrotem do Klienta, będącego Przedsiębiorcą ponosi Klient, będący Przedsiębiorcą;
d)      termin wymiany wadliwego Towaru określa Vitaia.
9.6.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
9.7.       Vitaia nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Towarów, niezgodnego z instrukcją załączoną do Towaru lub opisem na opakowaniu Towaru, w szczególności za nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych Towarów.
10. Odpowiedzialność Vitai
10.1.     Vitaia odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Vitaię z winy umyślnej lub na skutek jej rażącego niedbalstwa. Vitaia nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody następcze.
10.2.     Odpowiedzialność Vitai wobec Klienta, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.
10.3.     Ograniczenia, o których mowa w ust. 10.1.-10.2. nie dotyczą Klientów, będących Konsumentami.
10.4.     Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, oferowanych przez Vitaię są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Vitai i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez ich producentów.
10.5.     Klient zobowiązany jest obowiązany do używania zakupionych Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez producenta na opakowaniu Towaru lub w załączonej do niego instrukcji.
15. Ochrona danych osobowych
15.1.     Przez zarejestrowanie i założenia konta w Sklepie internetowym, zalogowanie lub złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w związku z dokonaniem zamówienia lub założeniem konta w Sklepie internetowym. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz w celu przechowywania w bazie danych Klientów prowadzonej przez Vitaię.
15.2.    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także usuwania. 
15.3.     Zasady Polityki Prywatności są dostępne pod adresem:
vitaia.pl/pl_PL//i/Polityka-prywatnosci/11?preview=true
16. Informacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
16.1.     Założenie konta w Sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne. Założenie konta następuje poprzez zarejestrowanie się i wypełnienie stosownego formularza danych.  
16.2.     Zarejestrowanie się i założenie konta w Sklepie internetowym jest całkowicie bezpłatne. Klient może w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji i ponoszenia dodatkowych kosztów, usunąć swoje konto i dane z komputerowej bazy danych Sklepu internetowego.
16.3.     Korzystanie z konta w Sklepie internetowym jest bezpłatne.
16.4.     Klienta, korzystającego ze Sklepu internetowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
16.4.     Reklamacje dotyczące świadczenia usługi drogą elektroniczną i korzystania z konta w Sklepie internetowym należy zgłaszać za pomocą wiadomości, wysłanej na adres e-mail: kontakt@vitaia.pl W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Vitaia niezwłocznie usunie zgłoszoną usterkę lub wadę dotyczącą świadczonych elektronicznie usług. 
17. Postanowienia końcowe
17.1.     Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej: kontakt@vitaia.pl
17.2.     Vitaia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed taką zmianą. O planowanych zmianach Regulaminu Vitaia będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.
17.3.     Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie internetowym Strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Vitai, z zastrzeżeniem, iż spory z Klientami, będącymi Konsumentami  będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.
 
 ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.vitaia.pl  („Sklep internetowy”) prowadzony przez VITAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
pod adresem: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902229, NIP: 6751751862, REGON: 389005250 , kapitał zakładowy: 10.000,00 zł,
(„Administrator danych” lub „Vitaia”).
 2. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego będą przetwarzane przez Vitaię na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.).
 3. Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze Sklepu internetowego Koordynatorowi – Shoper S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków,, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).  
 4. Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w Sklepie internetowym:
⦁ imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze Sklepu internetowego,
⦁ adres zamieszkania lub siedziby,
⦁ adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
⦁ adres poczty elektronicznej,
⦁ numer telefonu kontaktowego,
⦁ numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
⦁ numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.
 5. Dane osobowe osoby korzystającej ze Sklepu internetowego będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny Sklepu internetowego, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, przechowywania danych w bazie danych klientów Sklepu internetowego, prowadzonej przez Vitaię, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w Sklepie internetowym oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze Sklepu internetowego informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera Vitai, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyrazi na to zgodę.  
6. Vitaia nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego z zastrzeżeniem zdania następnego. Vitaia zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze Sklepu internetowego organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i jego zrealizowania przez Vitaię.
 8. Osobom korzystającym ze Sklepu internetowego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym założonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w Sklepie internetowym poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@vitaia.pl
 9. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Vitaia zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Polityki Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Vitaia będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

Prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom:

- Zawarty w załączniku nr I do rozporządzenia UE nr 2019/1148 wykaz substancji, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, wprowadzane, posiadane lub stosowane przez nich, zarówno w postaci własnej, jak i w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe wartościom granicznym określonym w kolumnie 2 tego załącznika  lub od nich niższe, oraz w przypadku których podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży mają być zgłaszane w ciągu 24 godzin:

Nazwa substancji i stężenie granicznie:

 • Kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo                      
 • Nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo                     
 • Kwas siarkowy - stężenie graniczne 15% wagowo                  
 • Nitrometan - stężenie graniczne 16% wagowo               
 • Azotan amonu - stężenie graniczne 16% wagowo azotu pochodzącego z azotanu amonu                    
 • Chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo                  
 • Nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo
 • Chloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo
 • Nadchloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo.

Prekursory materiałów wybuchowych podlegające obowiązkowi zgłoszenia:

- Zawarty w załączniku nr II do Rozporządzenia UE nr 2019/1148 wykaz substancji, w postaci własnej lub w mieszaninach lub substancjach, w przypadku których podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży mają być zgłaszane w ciągu 24 godzin:

Nazwa substancji:

 • Heksamina   
 • Aceton       
 • Azotan potasu
 • Azotan sodu
 • Azotan wapnia
 • Azotan amonowo-wapniowy
 • Magnez, sproszkowany
 • Azotan magnezu, sześciowodny
 • Glin, sproszkowany

PREKURSORY NARKOTYKÓW:

Prekursory narkotyków to substancje chemiczne posiadające szereg legalnych zastosowań, takich jak wytwarzanie tworzyw sztucznych, produktów farmaceutycznych, kosmetyków, perfum, detergentów lub środków aromatyzujących. Są one również przedmiotem obrotu na potrzeby legalnych zastosowań na rynkach regionalnych i światowych, ale niektóre z nich mogą zostać wykorzystane do produkcji narkotyków.

Obowiązujące akty prawne

 1. Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.
 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.
 4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią
  a państwami trzecimi oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005.
 5. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z   dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia  niektórych prekursorów  narkotyków do  wykazu  substancji sklasyfikowanych.

Wykaz prekursorów kategorii 2

l.p.

substancja

kod NS

CAS

     

Podkategoria 2A

   

1

Bezwodnik octowy

2915 24 00

108-24-7

     

2

Czerwony fosfor

2804 70 10

7723-14-0

     

Podkategoria 2B

   

3

Kwas fenylooctowy

2916 34 00

103-82-2

     

4

Kwas antranilowy

2922 43 00

118-92-3

     

5

Piperydyna

2933 32 00

110-89-4

     

6

Nadmanganian potasu

2841 61 00

7722-64-7

     

oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

   

Wykaz prekursorów kategorii 3

l.p.

substancja

Nazewnictwo CN (jeśli odmienne)

kod NS

Nr CAS

   
 

1

Kwas chlorowodorowy

Chlorowodór

2806 10 00

7647-01-0

   

2

Kwas siarkowy

 

2807 00 10

7664-93-9

   

3

Toluen (1)

 

2902 30 00

108-88-3

   

4

Eter etylu (1)

Eter dietylowy

2909 11 00

60-29-7

   

5

Aceton (1)

 

2914 11 00

67-64-1

   

6

Keton metylowo-etylowy (1)

Butanon

2914 12 00

78-93-3

   
             

oraz sole tych substancji w każdym przypadku, gdy istnienie soli jest możliwe.

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl