Producenci
Zwroty i reklamacje

1. Odstąpienie od umowy


1.1.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyn, za zwrotem zamówionego Towaru, składając oświadczenie na piśmie (wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w zakładce:
w terminie 14 dni od dnia wydania Klientowi zamówionych Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
1.2.       Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
a)       dotyczących zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta, będącego Konsumentem ich oryginalnego opakowania,
b)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c)       świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta, będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
d)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. 
1.3.       W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego Konsumentem, umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.  Zwracany Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w stanie niezmienionym (w takim stanie, w jakim został on wydany Klientowi), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Vitaia poświadczy na piśmie Klientowi, będącemu Konsumentem, zwrot Towaru.
1.4.       Zwroty towaru w innych przypadkach niż określone w ust. 1 nie będą przyjmowane z zastrzeżeniem ust. 7.3. powyżej.
1.5.       W przypadku odstąpienia przez Klienta, będącego Konsumentem od umowy na zasadach określonych w ust. 1, Vitaia wystawi fakturę korygującą i dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru oraz kosztów dostawy Towaru do Klienta, będącego Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sklep nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem odsyłanych za pobraniem.

2. Reklamacje i gwarancja


2.1.       Jeżeli Klient stwierdzi wady fizyczne Towaru lub niezgodność Towaru z umową, może on:
a)       skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta, dystrybutora lub importera towaru), jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja,
b)      złożyć w Sklepie internetowym reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. Zm.), jeżeli jest Konsumentem,
c)       złożyć w Sklepie internetowym reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli jest Przedsiębiorcą, na zasadach określonych w ust. 9.5. poniżej.
2.2.       Warunki korzystania z świadczeń gwarancyjnych, okres gwarancji, a także przysługujące z tytułu udzielonej gwarancji Klientowi uprawnienia określa karta gwarancyjna, wydana przez gwaranta.
2.3.       Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie i przesłana na adres: VITAIA Sp. z o.o., al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków lub mailem na adres: kontakt@vitaia.pl. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać reklamowany Towar, opisać wadę fizyczną lub na czym polega niezgodność Towaru z umową, wskazać okoliczności uzasadniające dochowanie terminu na zgłoszenie reklamacji. Do reklamacji Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu.
2.4.       Z tytułu niezgodności Towaru klient będący Konsumentem zgodnie z ust. 9.1.lit. b:
a)       może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta, będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
b)      jeżeli naprawa lub wymiana na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów zgodnie z powyższym, albo jeżeli Vitaia nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta, będącego Konsumentem na znaczne niedogodności, Klient, będący Konsumentem ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; Klient, będący Konsumentem od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy uwzględnianiu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru lub cel jego nabycia;
c)       Vitaia odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi, będącemu Konsumentem. Klient, będący Konsumentem traci jednakże uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Vitai; do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
2.5.       Z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru Klient, będący Przedsiębiorcą zgodnie z ust. 9.1. lit. c:
a)       może się domagać wyłącznie obniżenia ceny lub wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, jeżeli sprzedany Towar okaże się wadliwy. Jeżeli wymiana wadliwego Towaru okaże się niemożliwa w terminie pozwalającym Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą wywiązać się z podjętych zobowiązań, Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym wadliwego Towaru i zwrotu wadliwego Towaru;
b)      traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towarów przy odbiorze i nie zawiadomi Vitai o ewentualnie stwierdzonej wadzie (reklamacja) w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania zamówionych Towarów, a w przypadku wady ukrytej - w ciągu 14 dni od chwili jej wykrycia, nie później jednakże, aniżeli w terminie 30 dni od daty wydania wadliwych Towarów. Klient, będący Przedsiębiorcą traci także uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku niedopełnienia przez niego wymogów, określonych w ust. 9.3. powyżej.    
c)       zwrot Towarów wadliwych w celu ich wymiany na wolne od wad w przypadku uwzględnienia reklamacji następuje w terminie 7 dni od upływu terminów określonych w lit. b i na warunkach uzgadnianych każdorazowo z Vitaią. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszt transportu zwróconych wadliwych Towarów oraz dostarczenia Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą Towaru wolnego od wad ponosi Vitaia, natomiast w przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna, koszt transportu reklamowanych Towarów do Vitai, a następnie z powrotem do Klienta, będącego Przedsiębiorcą ponosi Klient, będący Przedsiębiorcą;
d)      termin wymiany wadliwego Towaru określa Vitaia.
2.6.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
2.7.       Vitaia nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Towarów, niezgodnego z instrukcją załączoną do Towaru lub opisem na opakowaniu Towaru, w szczególności za nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych Towarów.


3. Odpowiedzialność Vitai


3.1.     Vitaia odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Vitaię z winy umyślnej lub na skutek jej rażącego niedbalstwa. Vitaia nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody następcze.
3.2.     Odpowiedzialność Vitai wobec Klienta, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.
3.3.     Ograniczenia, o których mowa w ust. 10.1.-10.2. nie dotyczą Klientów, będących Konsumentami.
3.4.     Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów, oferowanych przez Vitaię są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Vitai i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez ich producentów.
3.5.     Klient zobowiązany jest obowiązany do używania zakupionych Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez producenta na opakowaniu Towaru lub w załączonej do niego instrukcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl